Organisatie

Sogo Budo is een stichting die het technische aspect en de algehele filosofie/visie van Budo behartigt. Deze overkoepelende organisatie verenigt beoefenaars van verschillende Budo disciplines vanuit een all-round Budo visie; Sogo betekent all-round. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele Budo principes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budodisciplines. De focus van Sogo Budo en haar activiteiten ligt op het Budotechnisch vlak en speelt zich dus ook voornamelijk af op de tatami. Noodzakelijke bestuurlijke en administratieve acties zijn ondersteunend aan het technisch aspect en worden tot een minimum beperkt.

Het logo van Sogo Budo is simpel. Dit benadrukt het teruggaan naar de basis en loslaten van overbodige zaken. De witte cirkel symboliseert eenheid, oprechtheid en puurheid, maar wordt doorbroken door de tekst Sogo Budo. Dit is omdat het ons doel is om stijloverschreidend bezig te zijn en de vaste vormen te kunnen doorbreken om zodoende vooruit te komen. De rode 'o' symboliseert de Japanse zon en de Japanse oorsprong van de aangesloten disciplines.

Sogo Budo kent op dit moment een viertal secties waarin de verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd:

  • Karate
  • Ju-Jutsu
  • Kobudo
  • Groundfighting

Iedere sectie heeft een Technisch Directeur (TD) en een Technisch Kader (TK). Examens van alle disciplines worden beoordeeld door de Algemeen Technisch Directeur (ATD), de TD van de specifieke discipline en door de TD aangewezen leden van het TK. Het organigram is hieronder gegeven. Alle TD's, inclusief de ATD, vormen samen de Technische Commissie (TC). De TC komt één of twee maal per jaar samen om de examens  en het technisch beleid te evalueren. De TC uitgebreid met het Technisch Kader (TK) noemen we de Technische Raad (TR). Deze kunnen zowel per discipline als in het algemeen bekijken of de doelstellingen van Sogo Budo gehaald worden en ontwikkelpunten vaststellen. De organisatie structuur is nog in ontwikkeling en het organigram geeft dan ook een voorlopige indruk.

 

Aanmelden & Contributie

Sogo Budo organiseert vier maal per jaar centrale trainingen voor alle niveaus van alle aangesloten disciplines. Daarnaast zijn er twee maal per jaar landelijke examens vanaf 1e kyu. Om toegelaten te worden tot de landelijke examens is het verplicht om aangesloten te zijn bij Sogo Budo.

Daarnaast bewaakt Sogo Budo de kwaliteit van de aangesloten stijlen. Dit betekent dat het lesgevend kader op niveau moet blijven en verplicht een aantal centrale trainingen per jaar moet bijwonen. Op deze manier waarborgen we de eenheid en krijgt iedere Budoka duidelijk en kwalitatief goed les en zijn alle leraren altijd op de hoogte van de laatste veranderingen en nieuwtjes.

Nieuws, aankondigingen van stages en mededelingen worden voornamelijk gecommuniceerd via de website www.sogobudo.nlfacebook en tijdens de centrale trainingen. Belangrijke en dringende zaken worden per mail aan alle leden verstuurd en tevens in alle dojo’s verteld tijdens de lessen. Inschrijven kan via het online inschrijfformulier of via een formulier in de dojo.

De contributie bedraagt € 40,- per persoon per jaar (jeugdleden tot 16 jaar € 20,-) plus eenmalige inschrijfkosten van € 10,-. Dit bedrag is vastgesteld na vergelijking met andere gerenommeerde sportbonden. Inschrijvingen vanaf juli betalen voor het lopende jaar slechts de helft van de verschuldigde contributie. Voor dit bedrag ontvangt de Budoka korting op centrale trainingen en is het mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden en examens (indien uitgenodigd). Daarnaast ontvangen alle aangesloten Budoka's binnenkort een Sogo Budo Paspoort waarin alle behaalde graden, wedstrijdresultaten en bijgewoonde stages afgetekend kunnen worden.

De jaarlijkse bijdrage en inschrijfkosten kunnen worden overgemaakt naar:

  • Bankrekening (IBAN): NL96 RBRB 0898210933
  • Ten name van: Sogo Budo
  • Te: Veenendaal
  • Onder vermelding van: Sogo Budo, Naam, Jaartal

De contributie geschiedt per kalender jaar, is persoonlijk en wordt stilzwijgend verlengd tot nader opzeggen van de Budoka. Opzeggen kan schriftelijk vóór 5 december van het lopende jaar. Sogo Budo staat los van het lidmaatschap van de dojo en moet dus ook apart worden opgezegd. Er wordt geen aparte bijdrage voor dojo's gerekend